biuro@trimed.pl | +48 504 526 004

Regulamin usługi zgłoszeń serwisowych Trimed

Ustalenia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki serwisu (dalej zwane „OWS”) regulują ogólne zasady wykonywania usług z zakresu napraw oraz przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez firmę Trimed sp. Z o.o. ul. 28 Lipca 1943 nr 19A 30-233 Kraków

Definicje

1. Klienci – spółka cywilna, spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub konsument.

Naprawy i przeglądy odpłatne

1. Usługa płatna jest wykonywana po dostarczeniu urządzenia do serwisu. Rekomendowaną procedurą składania zlecenia usługi płatnej jest wypełnienie formularza online na stronie internetowej oraz dostarczenie urządzenia na adres:
  • Serwis Trimed
  • ul. Gromadzka 54A
  • 30-719 Kraków
  • serwis@trimed.pl
  • tel. +48 664 723 560
wraz z załączonym formularzem zlecenia naprawy. 2. Po wysyłce urządzenia do serwisu Klientowi zostanie przedstawiony drogą e-mail kosztorys usługi w formie faktury proforma. 3. Naprawy są wykonywane w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez serwis zgody na przeprowadzenie naprawy lub przeglądu. W przypadkach wyjątkowych (np. konieczność sprowadzenia części) termin wykonania naprawy może ulec przedłużeniu, w takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej o przedłużeniu okresu naprawy i spodziewanym terminie jej zakończenia. 4. W razie braku możliwości naprawy (np. gdy części zamienne są niedostępne) Klientowi zostanie przedstawiona oferta zakupu nowego, takiego samego urządzenia lub urządzenia o podobnych parametrach w cenie specjalnej. 5. Każda naprawa zakończona jest pełnym testem i badaniem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami. 6. W przypadku rezygnacji z usługi lub braku akceptacji kosztorysu w terminie 3 tygodni od dnia przedstawienia Klientowi kosztorysu, Klient zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą w wysokości 150 PLN netto (vat 23%) za wykonanie ekspertyzy i koszty transportu. 7. Trimed sp. z o.o. udziela 6-miesięcznej gwarancji na części zamienne użyte do naprawy. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z błędów w obsłudze, spalenia, zalania. Warunkiem skorzystania z gwarancji na części zamienne jest przedstawienie kopii rachunku za wykonaną usługę. 8. Reklamacje powinny być przesyłane w formie e-mail na adres: serwis@trimed.pl Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji. 9. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Cena i płatności

1. Wartość usługi serwisowej jest każdorazowo ustalana w oparciu o liczbę jednostek robocizny zaangażowanych w jej wykonanie. 2. Klienci dokonują płatności za usługi przelewem przed odbiorem naprawionego urządzenia. 3. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe.

Transport

1. Odesłanie urządzenia po wykonaniu usługi odpłatnej odbywa się na koszt Trimed sp. Z o.o. w ramach wykonanej usługi. 2. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Częściowa bezskuteczność

1. W razie gdyby niektóre postanowienia OWS okazały się bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.

Ochrona danych osobowych

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Trimed sp. Z o.o. 2. Dane osobowe są przekazywane przez Trimed sp. Z o.o. innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. 3. Więcej na temat ochrony danych osobowych i polityki prywatności trimed.pl przeczytasz na: POLITYKA PRYWATNOŚCI TRIMED.PL

Postanowienia końcowe

1. W zakresie objętym niniejszymi ogólnymi warunkami serwisu, Klienci mogą kontaktować się z Trimed sp. Z o.o. serwis@trimed.pl . W sprawach nieuregulowanych OWS obowiązują przepisy prawa polskiego. 2. Wszelkie spory wynikające na tle OWS będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Trimed sp. Z o.o..